◊ 4 อาจารย์นิติ มธ.ออกแถลงการณ์ฉบับ 2 ยกเลิกคำสั่งห้ามชุมนุมเกิน 5 คน

แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2


ตามที่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ดังมีรายนามตอนท้าย ได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 เพื่อคัดค้านการทำรัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปแล้วนั้น

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความเห็นต่อไปว่า หากต้องการให้การปฏิรูปประชาธิปไตยบรรลุเป้าหมาย มีความจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการตามครรลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือ >>

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบัน เรายังคงเห็นการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชนโดยวิธีการหลากหลายรูปแบบ ยิ่งกว่านั้น ยังมีการห้ามมิให้มีการชุมนุมกันเกินกว่าห้าคนเพื่อแสดงความเห็นในทางการเมือง ทั้งที่การแสดงออกถึงความเห็นของประชาชนโดยสุจริตและรับผิดชอบ มิว่าจะที่ไหน เมื่อไหร่ หรือจำนวนเท่าใด ถือเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งต่อการก่อตั้งและพัฒนาปรับปรุงหลักการประชาธิปไตยอื่นๆ

โดยอาศัยฐานะความเป็นพลเมืองไทย คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ดังมีรายนามตอนท้าย ขอเรียกร้องให้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยุติจำกัดเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชน และขอเรียกร้องให้มีการยกเลิกคำสั่งห้ามมิให้มีการชุมนุมเกินกว่าห้าคนเพื่อแสดงความเห็นในทางการเมืองโดยเร็วที่สุด

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
อาจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล
อาจารย์ ธีระ สุธีวรางกูร
คณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Advertisements