◊ รายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 242 คน


คมช.ระบุ การสรรหาสมาชิกสภานิติบัญญัติฯ 242 คนมีการตั้งทีมปรึกษาทุกกลุ่มภาคประชาชน และยืนยันไม่ก้าวก่าย ให้มีการเลือกตัวประธานกันเองในหมู่สมาชิก ส่วนที่เลือกทหารเข้าไปมากหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาของสถานการณ์แบบนี้ ขณะที่ ‘สุรพล นิติไกรพจน์’ ปฏิเสธตำแหน่งประธาน >>


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 จำนวน 242 คน ดังต่อไปนี้
 

ภาครัฐก.ข้าราชการพลเรือน ระดับ 11 หรือเทียบเท่า จำนวน 17 คน ได้แก่

นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร, คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, นายการุณ กิตติสถาพร, นายไกรสร พรสุธี, นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช, นายปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์, นายปรีชา วัชราภัย, นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา, นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์, นายพชร ยุติธรรมดำรง, คุณพรทิพย์ จาละ, นายรองพล เจริญพันธุ์, นายวุฒิพันธ์ วิชัยรัตน์, พล.อ.ไวพจน์ ศรีนวล, นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช, นายสมพล พันธ์มณี, นายอำพน กิตติอำพน
ข.ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ จำนวน 12 คน ได้แก่นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ, นายจุทาธวัช อินทรสุขศรี, นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ์, นายทศพร ศิริสัมพันธ์, นายประกิจ ประจนปัจจนึก, นายพรชัย รุจิประภา, นายพรเพชร วิชิตชลชัย, นายภิรมย์ สิมะเสถียร, นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์, นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ, นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า, นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ

ค.ข้าราชการทหาร จำนวน 35 คน ได้แก่

พล.ต.คณิต สาพิทักษ์, พล.ท.จริเดช คชรัตน์, พล.อ.จิรพงศ์ วรรณรัตน์, พล.ท.ชัยภัทร ธีระธำรง, พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง, พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี, พล.อ.ธวัช จารุกลัส, พล.ต.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ, พล.ร.อ.นคร อรัณยะนาค, พล.ร.อ.นพพร อาชวาคม, พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน, พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์, พล.ท.ประยุทธ จันทร์โอชา, พล.ร.ท.พะจุณณ์ ตามประทีป, พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย, พล.อ.ไพศาล กตัญญู, พล.อ.อ.ไพศาล สีตบุตร, พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์, พล.อ.อ.ระเด่น พึ่งพักตร์

พล.ท.วรเดช ภูมิจิตร, พล.อ.ท.วัลลภ มีสมศัพย์, พล.ร.อ.วิชัย ยุวนางกูร,พล.ท.วิโรจน์ บัวจรูญ,.พล.ร.อ.วีระพล วรานนท์, พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์, พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม, พล.อ.อ.สมหมาย ดาบเพ็ชร์, พล.ท.สุเจตน์ วัฒนสุข, พล.ร.อ.สุชาต ญาโณทัย, พล.อ.สุนทร ขำคมกุล, พล.ร.อ.สุรินทร์ เริงอารมณ์, พล.อ.โสภณ ศลีพิพัฒน์, พล.อ.องค์กร ทองประสม, พล.อ.อ.อดิเรก จำรัสฤทธิรงค์, พล.ต.อดุล อุบล

ง. ข้าราชการ ตำรวจ จำนวน 7 คน ได้แก่

พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ, พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ, พล.ต.ท.มาโนช ศัตรูลี้,พล.ต.ท.วัชรพล ประสารราชกิจ, พล.ต.ท.วิโรจน์ จันทรังษี, พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว, พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

จ. ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 คน ได้แก่

นายกระหยิ่ม ศานต์ตระกูล, นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์, นายประเจิด สุขแก้ว, นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์, พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์, นายภราเดช พยัฆวิเชียร, นายวรัชย์ ชวพงศ์, ร.อ.ท.อภินันท์ สุมนะเศรณี

ภาคเอกชน

ก. ธุรกิจ ธนาคาร และสถาบันการเงิน จำนวน 6 คน ได้แก่

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม, นายชาติศิริ โสภณพนิช, นายไชย ไชยวรรณ, นางภัทรียา เบญจพลชัย, นายศิวะพร ทรรทรานนท์, นายสุภัค ศิวะรักษ์

ข. ธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม บริการ ขนส่ง ก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 19 คน ได้แก่

นายกงกฤช หิรัญกิจ, ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนนท์, ร้อยตำรวจเอก ฉัตรชัย บุณยะอนันต์, นายชนินทธ์ โทณวณิก, นายชลิต แก้วจินดา, นายณรงค์ โชควัฒนา, นายดิดก มหาดำรงค์กุล, นายธีรพจน์ จรูญศรี, นายประมนต์ สุธีวงศ์, นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล, นายโยธิน อนาลวิล, นายวัชระ พรรณเชษฐ์,นายวีรพงษ์ รามางกูร, นายสมภพ เจริญกุล, นายสันติ วิลาศศักดดานนท์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์, นางสุนันทา สมบุญธรรม, นายสุเมธ ตันธุวนิตย์, นายอัศวิน ชินกำธรวงค์

ค. ธุรกิจทั่วไป จำนวน 11 คน ได้แก่

นายกระจ่าง จารุพฤษ์, นายจักราวุธ นิตยสุทธิ, นายชัชวาล อภิบาลศรี, นายณรงค์ชัย อัครเศรณี, พล.ต.อ.บุญศรี หุ่นสวัสดิ์, นายภูมิศักดิ์ หงส์หยก, นายวีระชัย ตันติกุล, นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย, นายสุธรรม จิตรานุเคราะห์, นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์, นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

ง. ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ จำนวน 7 คน ได้แก่

นายดินทร์ อัศวาณิชย์, นายประพันธ์ คูณมี, นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ, นายไพศาล พืชมงคล, นายมีชัย ฤชุพันธุ์, นายสฤษดิ์ผล ชมไพศาล, นายอภิชาติ จีรพันธุ์

ภาคสังคม

ก.พรรคการเมือง จำนวน 4 คน ได้แก่

นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา, นายพินิจ จารุสมบัติ, นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ, นายอรรคพล สรสุชาติ

ข. นักวิชาการด้านปรัชญา ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จำนวน 11 คน ได้แก่

นายกีรติ บุญเจือ, นายดำรง สุมาลยศักดิ์,นายวรเดช อมรวรพิพัฒน์, นายวินัย สะมะอุน, นายแว ดือ ราแม มะมิงจิ, นายแวมาฮาดี แวดาโอะ, นายเสฐียรพงษ์ วรรณปก, นายอับดุล รอซัค อาลี, ทนายอับดุลเราะแม เจะแซ, นายอิสมาแอล อาลี, นายอิสมาแอล ลุทฟี จะปะกียา,

ค. สื่อสารมวลชน นักเขียน ศิลปิน จำนวน 20 คน ได้แก่

นายกำแหง ภริตานนท์, นายคำนูณ สิทธิสมาน, นายแถมสิน รัตนพันธ์,ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์, นางบัญญัติ ทัศนียะเวช, นางประทุมพร วัชรเสถียร, นายประภัทร์ ศรลัมพ์, นางประภา ศรีนวลนัด, พล.ต.ประภาส ศกุนตนาค, นายประสาร มาลีนนท์, นายพิชัย วาสนาส่ง, นายภัทระ คำพิทักษ์, นายสมเกียรติ อ่อนวิมล, นายสมชาย แสวงการ, นายสมชาย สกุลสุรัตน์, นายสมบัติ เมทะนี, นายสมหมาย ปาริจฉัตต์, นายสราวุธ วัชรพล, นายสำราญ รอดเพชร,นางสุรางค์ เปรมปรีด์

ง.ข้าราชการบำนาญ ผู้มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ จำนวน 43 คน ได้แก่

นายกำธร อุดมฤทธิธุจ, หม่อมราชวงศ์กำลูนเทพ เทวกุล,พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, พล.ต.จำลอง ศรีเมือง, พล.ท.เจริญศักดิ์ เที่ยงธรรม, นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์, พล.ต.ท.ชัยยันต์ มะกล่ำทอง, นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์, พล.อ.โชคชัย หงษ์ทอง, นายทรงพล ทิมาศาสตร์, คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์, พล.อ.บันเทิง พูนขำ, พล.ร.อ.ประเจตน์ ศิริเดช, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง, น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ,พล.อ.ปรีชา เปรมาสวัสดิ์

พล.อ.ปรีชา โรจน์เสน, พล.อ.ปรีดี สามิภักดิ์, ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา, พล.อ.ท.ปัญญา ศรีสุวรรณ, พล.อ.ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์, น.ส.พจนีย์ ธนวรานิช, พล.อ.เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์, นายวิทย์ รายนานนท์, นายวิทยา เวชชาชีวะ, พล.ต.ต.วีระพงษ์ สุทรางกูร, พล.อ.สนั่น มะเรองสิทธิ์, พล.อ.สมชาย อุบลเดชประชารักษ์, พล.อ.สมทัต อัตตะนันทน์, นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์, พล.ต.ท.สมศักดิ์ แขวงโสภา, พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์, พล.อ.สุเทพ สีวะรา, พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ, พล.อ.สุรพล ชินะจิตร, พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง, นส.อรจิต สิงคาลวนิช, นายอัศวิน คงสิริ, พล.อ.อาทร โลหิตกุล,พล.อ.อาภรณ์ กุลพงศ์, นางอุมา สุคนธมาน, พล.อ.อู้ด เบื้องบน

จ.การพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมคุณธรรม องค์กรแรงงาน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ จำนวน 13 คน ได้แก่

นายโคทม อารียา (ประธานที่ปรึกษาเศาฐกิจและสังคมแห่งชาติ), นางจุรี วิจิตรวาทการ (การส่งเสริมคุณธรรม), นายชบ ยอดแก้ว (ภาคใต้), นายตวง อันทะไชย (ภาคอีสาน), นางเตือนใจ ดีเทศน์ (ภาคเหนือ), นางประยงค์ รณรงค์ (ภาคใต้),นายมนัส โกศล (ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย)

นางมุกดา อินต๊ะสาร (ภาคเหนือ), นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ภาคกลาง), นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม (ภาคกลาง), นายวิริยะ นางศิริพงศ์พันธุ์ (สมาคมคนตาบอด), นายโสภณ สุภาพงษ์ (การพัฒนาท้องถิ่น), นายอำพล จินดาวัฒนะ (การพัฒนาท้องถิ่น)

ภาควิชาการ

อธิการบดี อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการด้านต่าง ๆ และจากภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 29 คน ได้แก่
นายฉลองภพ สุสังกรกาญจน์, นายชัยอนันต์ สมุทวณิช, นายทวี สุรฤทธิกุล, นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ, นายบุญสม ศิริบำรุงสุข (อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), นายประกอบ วิโรจน์กูฎ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี), นายประสาท สืบค้า (อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุรนารี), นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ, ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, นายพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (อธิบการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

นายพรชัย มาตังคสมบัติ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล), นางมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ (อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล), นายรังสรรค์ แสงสุข (อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง), นายวัฒนา สวรรยาธิปัติ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), นายวันชัย ศิริชนะ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง), นายวิรุณ ตั้งเจริญ ( อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), นายวิษณุ เครืองาม

นายวุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (คณบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), นายสังสิต พิริยะรังสรรค์ (อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม), นายสุจิต บุญบงการ, คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ (อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),นายสุชาติ อุปถัมภ์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ), นายสุพันธ์ พู่ผกา (อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์), นายสุมนต์ สกลไชย (อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น), นายสุรพล นิติไกรพจน์ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), นายสุริชัย หวันแก้ว, นายสุวรรณ หันไชยุงวา (ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร), นายอัมมาร์ สยามวาลา

อย่างไรก็ตาม ในการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้ที่มีจำนวนไม่ถึง 250 คน มีบันทึกรายละเอียดแนบท้ายการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่า เนื่องจากในมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกิน 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี โดยสภานิติบัญญัติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา

นอกจากนี้บันทึกรายละเอียดแนบท้ายยังให้เหตุผลในข้อ 3 ด้วยว่าสำหรับบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แต่ไม่ได้รับการสรรหาในคราวนี้จะได้พิจารณาเสนอรายชื่อเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติต่อไป

Advertisements

One thought on “◊ รายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 242 คน

Comments are closed.