◊ นักเคลื่อนไหวแนะรัฐลงนามในอนุสัญญาสิทธิคนพิการฯ เพื่อสิทธิมนุษยชน

ตัวแทนกลุ่มผู้พิการเสนอรัฐบาลพิจารณาการลงสัตยาบันในอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิคนพิการ และผลักดันให้แก้กฏหมายเพื่อความสอดคล้องกับผลบังคับใช้ >>

 

ประชาไท – 11 ต.ค. 2549 นายมณเทียร บุญตัน นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ อนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิคนพิการ ซึ่งเป็นอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงส่งให้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองในเดือนธันวาคมนี้

หลังจากนั้น จะมีการเชิญชวนให้กลุ่มประเทศต่างๆ มาร่วมลงสัตยาบัน รวมถึงเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในประเทศของตนให้สอดคล้องกัน  

อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ จะไม่เกิดผลหากประเทศสมาชิกไม่ร่วมลงสัตยาบันเป็นภาคีในอนุสัญญาฯประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีส่วนสำคัญมากในการช่วยผลักดันให้เกิดกฎหมายนี้ขึ้น การลงสัตยาบันในอนุสัญญาฯ นี้จะแสดงให้เห็นว่าไทยเป็นประเทศที่เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการ ที่ปัจจุบันจะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนา  

กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ครอบคลุมคนพิการทุกประเภท โดยเน้นสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่ให้เลือกปฏิบัติ รวมถึงการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเรื่องของการศึกษา การประกอบอาชีพ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และยานพาหนะต่างๆ ด้วย

Advertisements