◊ จดหมายเปิดผนึกจาก ม.เที่ยงคืน

เราไม่อาจเป็นผู้ประกาศในความรักในสิทธิเสรีภาพได้ โดยที่ตนเองต้องย้ายบ้านหนีไปเรื่อยๆ โดยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าต้องต่อสู้ในเรื่องนี้เพื่อสร้างความมั่นคงในหลักประกันสิทธิเสรีภาพที่จะไม่ถูกละเมิด หรือบีบคั้นตามอำเภอใจในอนาคต ซึ่งเราต่างมีความประสงค์ที่จะอยู่อย่างมั่นคงและสุขใจ >>

จดหมายเปิดผนึกถึงประชาชน นักวิชาการและเพื่อนสื่อมวลชน
การต่อสู้เพื่อให้ความจริงพูดได้

เรียน เพื่อนสื่อมวลชนและผู้รักในเสรีภาพและความเป็นธรรมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 เวลา 20.00 น ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าในฐานะเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน ได้พบว่าไม่สามารถเข้าเว็บได้ และยังพบต่อไปว่า URL ของม.เที่ยงคืนถูกเปลี่ยนเป็น www.mict.go.th/ci/block ทำให้เข้าใจได้ว่าถูกกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศปิดกั้นต่อมาในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้ติดต่อกับผู้บริหารบริษัท

thaiis.com ซึ่งเอื้อเฟื้อให้ ม.เที่ยงคืนใช้พื้นที่ตลอดมา จึงได้ทราบว่า ในเวลา ๑๙.๐๐ น. ได้มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเทคโนโลยีฯ แจ้งชื่อว่าสุรชัย ไม่ทราบนามสกุล โทรศัพท์สั่งให้บล็อคเว็บไซต์ของม.เที่ยงคืน แต่เจ้าหน้าที่บริษัทไม่สามารถทำได้โดยไม่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารของบริษัท นายสุรชัยจึงได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของตนคือ ๐๒–๕๖๘–๒๔๖๘ และ ๐๑–๓๕๒–๐๓๙๓ เพื่อให้ผู้บริหารติดต่อกลับไป แต่ปรากฏว่า เว็บไซต์ประมาณ ๓๐ เว็บซึ่งใช้พื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ใน IP เดียวกันของบริษัทได้ถูกปิดกั้นทั้งหมดในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นผู้บริหารบริษัทได้ติดต่อกับนายสุรชัย (ซึ่งจากการสืบในทางลับ ทำให้ทราบว่านายสุรชัยนี้ เป็นลูกน้องของคนที่ชื่อวุฒิชัย ไม่ทราบนามสกุล) โดยแจ้งว่าบริษัทได้รับความเดือดร้อนในการประกอบธุรกิจ เพราะพื้นที่ส่วนที่เหลือนั้นบริษัทใช้สำหรับการขายบริการแก่บริษัทห้างร้านต่างๆ เหตุใดจึงไม่ปิดกั้นเฉพาะเว็บไซต์ของม.เที่ยงคืนเพียงแห่งเดียว นายสุรชัยได้ตอบว่า วิธีนี้ได้ผลและง่ายดี รวมทั้งแจ้งว่าทางกระทรวงจะไม่ยุติการปิดกั้นทั้งหมด จนกว่าทางบริษัทจะย้ายเว็บไซต์ของม.เที่ยงคืนออกไปเสีย
ดังนั้น บริษัทจึงได้ย้ายเว็บไซต์ของม.เที่ยงคืนไปยังที่อยู่ชั่วคราว และพื้นที่ทั้งหมดของบริษัทก็สามารถเข้าถึงได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ม.เที่ยงคืนไม่สามารถทราบได้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปตามคำสั่งอันชอบด้วยกฏหมายและความชอบธรรมของผู้รับผิดชอบกระทรวงเทคโนโลยีฯ หรือไม่ แม้กระทรวงฯ ปฏิเสธในภายหลังว่าไม่ได้มีคำสั่งบล็อคเว็ไซต์ของม.เที่ยงคืนแต่อย่างใด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ หากเป็นการกระทำโดยพลการของเจ้าหน้าที่ ก็นับเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนกระทำในนามของกระทรวงฯ โดยไม่ต้องมีใครรับผิดชอบเลย ย่อมทำให้สิทธิเสรีภาพทั้งหมดของสังคมขาดหลักประกันด้วยประการทั้งปวง

แม้หลังจากที่มีการคลายบล็อคแล้ว แต่มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ยังคงไม่เปิดทำการเว็บไซต์ของตนเอง เพราะหากเราใช้พื้นที่เก่าที่เรามีสิทธิ์จะใช้โดยเสรี ก็อาจถูกบล็อคโดยกระทรวงหรือโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ซึ่งทำโดยพลการอีก อันจะเป็นเหตุให้บริษัท Thaiis.com ได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเราไม่อาจยินยอมให้ใครมาบังคับเราย้ายบ้านได้ตามใจชอบ ซึ่งเป็นการกระทำที่ปราศจากกฎเกณฑ์ เราตระหนักในสิทธิเสรีภาพที่จะอยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี โดยไม่ยินยอมให้ใครก็ตาม ใช้ความรู้สึกโดยอำเภอใจมาขับไล่เรา ทั้งนี้เพราะ เราไม่อาจเป็นผู้ประกาศในความรักในสิทธิเสรีภาพได้ โดยที่ตนเองต้องย้ายบ้านหนีไปเรื่อยๆ โดยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าต้องต่อสู้ในเรื่องนี้เพื่อสร้างความมั่นคงในหลักประกันสิทธิเสรีภาพที่จะไม่ถูกละเมิด หรือบีบคั้นตามอำเภอใจในอนาคต ซึ่งเราต่างมีความประสงค์ที่จะอยู่อย่างมั่นคงและสุขใจสำหรับคำร้องของเราที่มีถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคราวนี้ ถือเป็นตัวแทนของคนไทยกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ที่ยืนยันถึงการทวงสิทธิในเกียรติและศักดิ์ศรี ซึ่งจักต้องได้รับการเคารพในทุกสถาน คืนมาจากการกระทำอันป่าเถื่อนปราศจากความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพอย่างสิ้นเชิงของกระทรวงฯแห่งนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างของอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยที่เรามีมาภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของสังคม

ประชาธิปไตยคือสัญญาประชาคมที่เราต่างมีฉันทามติร่วมกัน ซึ่งเป็นหลักการที่เรายินยอมพร้อมใจที่จะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แบบที่เราเลือกและเห็นชอบที่จะอาศัย และทำให้เราคาดการณ์ถึงอนาคตได้ ในทางตรงข้าม กฎเกณฑ์ตามอำเภอใจจากใคร หรือคนกลุ่มใด หรือสถาบันใด ที่บัญญัติขึ้นมาโดยปราศจากสติสัมปชัญญะ และไม่ได้รับความเห็นชอบพร้อมใจ เป็นเรื่องที่เราไม่อาจยอมรับได้ และไม่อาจกำหนดอนาคตที่แน่นอนได้เลย ซึ่งจะนำทางเรากลับไปสู่สภาพป่า มากกว่าที่จะเรียกว่าอารยธรรมบ้านเมือง

สมเกียรติ ตั้งนโมเวบมาสเตอร์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

Advertisements