◊ ศาลปกครองสูงสุด นัดประชุมเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 6 ต.ค. นี้


นายอักขราทร จุฬารัตน์ ประธานศาลปกครองสูงสุด จะเรียกประชุมตุลาการศาลปกครองสูงสุดทั้ง 16 คน เพื่อคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด 2 คน ไปปฏิบัติหน้าที่ตุลาการรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2549 เวลา 13.00 น. >>


ประชาไท – 5 ต.ค.49 รายงานข่าวจากศาลปกครองระบุว่า ในวันที่ 6 ตุลาคม 2549 เวลา 13.00 น. นายอักขราทร จุฬารัตน์ ประธานศาลปกครองสูงสุด จะเรียกประชุมตุลาการศาลปกครองสูงสุดทั้ง 16 คน เพื่อคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด 2 คน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ตุลาการรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2549 (ฉบับชั่วคราว) ซึ่งให้ประธานศาลฎีกา เป็นประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นรองประธานตุลาการรัฐธรรมนูญ รวมทั้งให้คัดเลือกผู้พิพากษาศาลฎีกา จำนวน 5 คน และตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน 2 คน มาเป็นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
 


ปัจจุบัน ตุลาการศาลปกครองสูงสุดมีจำนวน 16 คน ซึ่งหากไปเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ 2 คน จะทำให้เหลือตุลาการศาลปกครองสูงสุดเพียง 14 คน อาจจะไม่เพียงพอต่อการพิจารณาคดี โดยตามกฎหมายกำหนดให้มีตุลาการศาลปกครองสูงสุดปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เกิน 23 คน

อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด 2 คน น่าจะอยู่ในระดับตุลาการศาลปกครองสูงสุดในองค์คณะ ไม่ใช่ระดับหัวหน้าคณะ หรือรองประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งองค์คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่มีอยู่ประกอบด้วย

(1) ศ.ดร.อักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด
(2) นายอัครวิทย์ สุมาวงค์
(3) นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ในระดับหัวหน้าคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด มีจำนวน 4 คน คือ
(1) นายจรัญ หัตถกรรม
(2) นายพีระพล เชาวน์ศิริ
(3) นายดำริ วัฒนสิงหะ
(4) นายอำพล สิงหโกวินท์

ส่วนองค์คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 9 คน ประกอบด้วย
(1) ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
(2) นายธงชัย ลำดับวงศ์
(3) นายเกษม คมสัตย์ธรรม
(4) นายชาญชัย แสวงศักดิ์
(5) นายปรีชา ชวลิตธำรง
(6) นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
(7) นายจรูญ อินทจาร
(8) นายไพบูลย์ เสียงก้อง
(9) รศ.ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ อดีตอธิบดีศาลปกครองกลาง

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการคัดเลือกที่ประชุมใหญ่ศาลปกครอง น่าจะใช้เกณฑ์เลือกตุลาการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสมัครใจ และพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และความสามารถในการใช้และตีความกฎหมายที่จะต้องนำไปใช้ในการวินิจฉัยเรื่องยุบพรรค และกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขัดหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ รวมทั้งต้องคำนึงถึงว่าการเลือกให้ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 2 คน ไปเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีและการเขียนคำวินิจฉัยคดีต่างๆ ของศาลปกครองสูงสุดด้วย

Advertisements