◊ ทำเนียบคึกคัก! หลายเครือข่ายตบเท้ายื่นหนังสือนายกฯ ใหม่


สมานฉันท์แรงงานไทยฯ จี้สอบคอรัปชั่นและยึดทรัพย์บุคคลที่ทุจริตภายใน 30 วัน เสนอ สมศักดิ์-วรวิทย์-แล-ฐาปบุตร นั่งเก้าอี้รมว.แรงงาน ด้านเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เสนอหมอประเวศ-หมอวิชัย เป็นรมว.สาธารณสุข สมัชชาคนจนขอเปิดเจรจาแก้จนใน 1 เดือนหลังมีรบ. ส่วนหมอเหวง-ครูประทีป-หมอสันต์จี้สุรยุทธ์ยกเลิกประกาศ-คำสั่ง คมช. >>


ประชาไท – 3 ต.ค. 2549 เวลา 10.00น. ที่ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย นำโดยน.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ยื่นหนังสือถึงพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) และพล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นข้อเสนอของผู้ใช้แรงงานต่อรัฐบาลชั่วคราว
โดยหนังสือเรียกร้องให้ คมช. และรัฐบาลชั่วคราว ตรวจสอบนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงโครงการต่างๆ ของรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ โดยให้ดำเนินการตามกฎหมาย และอายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ทุจริต ภายใน 30 วันนอกจากนี้ ยังเสนอให้คัดเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เข้าใจปัญหาของผู้ใช้แรงงานอย่างแท้จริง โดยบุคคลที่ขบวนการแรงงานเห็นว่าเหมาะสม ได้แก่ นายสมศักดิ์ โกศัยสุข รองประธานสมาพันธ์ประชาธิปไตย (สปต.) นายวรวิทย์ เจริญเลิศ นักวิชาการด้านแรงงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายแล ดิลกวิทยรัตน์ นักวิชาการด้านแรงงาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายฐาปบุตร ชมเสวี อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งขอให้ยกเลิกกฎอัยการศึก ซึ่งจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

รวมถึงเรียกร้องให้มีตัวแทนของผู้ใช้แรงงานเข้าไปมีส่วนร่วมในสภานิติบัญญัติ และสมัชชาแห่งชาติ ตลอดจนปรับโครงสร้างภาษีให้มีความเป็นธรรม โดยลดหรือยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นภาษีทางอ้อม และเก็บภาษีทางตรงเพิ่มขึ้น ยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ยกเลิกการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี กำหนดค่าจ้างและการจ้างงานที่เป็นธรรม ควบคุมราคาน้ำมัน สินค้าอุปโภคและบริโภค และเร่งออกพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันคุ้มครองสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับของผู้ใช้แรงงานด้วย

หนุนหมอประเวศ-หมอวิชัย นั่ง รมว.สาธารณสุข

ต่อมาเวลา 11.45 น. เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ นำโดย นางปรียานันท์ ล้อเสริมวัฒนา ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนไข้ไทย ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มคนไข้มากกว่า 300 กรณีที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลผิดพลาด และขอให้เลือกรมว.สาธารณสุขคนใหม่ที่มีใจเป็นธรรม จะเป็นแพทย์หรือไม่ใช่แพทย์ก็ได้ ไม่มองผลประโยชน์ของคนในวิชาชีพแพทย์มากไปกว่าการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีรมว.สาธารณสุขคนไหนสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับคนไข้ได้เลย

โดยทางเครือข่ายขอเสนอชื่อนพ.ประเวศ วะสี หรือนพ.วิชัย โชควิวัฒน์ เพราะทั้ง 2 คนเป็นแพทย์ที่ดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตมีใจเป็นกลาง ความรู้ ความสามารถรอบด้าน และที่สำคัญรู้ปัญหาภายในกระทรวงสาธารณสุขอย่างถ่องแท้ และรู้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับคนไข้มาโดยตลอด

สมัชชาคนจนขอเปิดเจรจาแก้ปัญหาคนจนใน 1 เดือนหลังมี รบ.แล้ว

ด้านกลุ่มสมัชชาคนจน ประมาณ 30 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เร่งคืนสิทธิเสรีภาพให้ประชาชน และเร่งแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน โดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของสมัชชาคนจน 3 ข้อ คือ 1.ยกเลิกกฎอัยการศึกเพื่อคืนสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนทันที 2. ให้เปิดการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับสมัชชาคนจน เพื่อแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่มีคณะรัฐมนตรี และ 3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอน

หมอเหวง-ครูประทีป-หมอสันต์จี้สุรยุทธ์ยกเลิกประกาศ-คำสั่ง คมช.

เมื่อเวลา 14.00 น. สมาพันธ์ประชาธิปไตย นำโดยนายแพทย์เหวง โตจิราการ นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ และนายแพทย์สันต์ หัตถีรัตน์ ได้ยื่นหนังสือถึงพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ขอให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติที่ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 อาทิ ประกาศฉบับที่ 1 การใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร คำสั่งฉบับที่ 5/2549 ที่ควบคุมสกัดกั้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งขณะนี้ ได้ปิดเว็บไซด์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและเว็บไซด์อื่นๆ

ประกาศฉบับที่ 6 ที่ห้ามผู้ใช้แรงงาน ชาวนาชาวไร่เคลื่อนไหวเรียกร้องและให้อยู่ในความสงบ และประกาศฉบับที่ 7 เรื่องการห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า 5 คน ซึ่งทั้งหมดขัดกับรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.2549 และยังขัดกับกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยได้รับรองไว้ด้วย

Advertisements