◊ 4 อาจารย์นิติ มธ. แถลงประณามการรัฐประหารและเรียกร้องให้กลับสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ปิยบุตร แสงกนกกุล และธีระ สุธีวรางกูร 4 อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมออกแถลงการณ์ประณามการรัฐประหารและเรียกร้องให้กลับเข้าสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด >>

แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับที่ 1

 


ตามที่ได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งกระทำการ “รัฐประหาร” โดยได้ใช้กำลังอาวุธเข้าล้มล้างรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 นั้น มิว่ากลุ่มบุคคลข้างต้นจะอาศัยเหตุผลอย่างไร คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ดังมีรายนามตอนท้าย มีความจำเป็นต้องออกแถลงการณ์เพื่อแสดงความเห็นถึงเรื่องดังกล่าว ดังนี้  

1. ขอคัดค้านและประณามการรัฐประหารในครั้งนี้ เพราะถือเป็นการกระทำที่ไม่เคารพและเป็นการย่ำยีอำนาจการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกผู้บริหารประเทศโดยตัวของประชาชนเองตามครรลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

2. ขอคัดค้านและประณามการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เพราะถือว่าเป็นการทำลายสัญญาประชาคมของประชาชนโดยวิถีทางที่มิอาจรับได้อย่างยิ่งตามกระบวนการประชาธิปไตย  

3. ขอคัดค้านและประณามการทำลายเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชน โดยเฉพาะการห้ามมิให้มีการแสดงออกถึงความไม่เห็นพ้องด้วยกับการรัฐประหารในครั้งนี้ตามสื่อมวลชนแขนงต่างๆ  

4. ขอคัดค้านและประณามการจำกัดสิทธิในร่างกายของประชาชนที่บุคคลกลุ่มนี้ได้ทำการจับกุมผู้ที่ประท้วงการกระทำรัฐประหารไปคุมขัง อันถือเป็นการกระทำโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ  

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ดังมีรายนามตอนท้ายมิได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดในการออกแถลงการณ์ครั้งนี้ นอกจากมีความมุ่งหมายประการเดียวคือ ขอเรียกร้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปสู่ครรลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเร็วที่สุด อนึ่ง จะมีการติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป จนกว่ากลุ่มบุคคลผู้ทำการรัฐประหารจะกระทำการทั้งหลายทั้งปวงที่สอดรับกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเคารพสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างแท้จริง

รองศาตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
อาจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล
อาจารย์ ธีระ สุธีวรางกูร
คณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Advertisements