◊ แถลงการณ์ สนนท. : ประชาธิปไตยไม่อาจมีได้เมื่อไม่มีประชาชนอยู่เลย

แถลงการณ์ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากเหตุการณ์การรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.) เห็นว่า ความถอยหลังทางการเมืองหาได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการรัฐประหารไม่ แต่เกิดมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เริ่มมีการแทรกแซงสื่อและองค์กรอิสระในรัฐบาลพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร แต่การแก้ปัญหาข้อติดขัดทางการเมืองไม่ว่าจะน้อยใหญ่เพียงใด สมควรที่จะใช้วิถีทางและช่องทางที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะส่งผลก่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยไม่เฉพาะแต่ในระดับกลไกการทำงานเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ของประชาชนที่จะเติบโตควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่เบ่งบานมากขึ้น>>

ดังนั้น โดยหลักการแล้ว การรัฐประหารถึงแม้จะเป็นไปด้วยความปรารถนาดีกับบ้านเมือง แต่ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ส่งผลดีในการคลี่คลายปมปัญหาในระยะสั้น แต่ก็ส่งผลสะท้อนกลับในด้านความอ่อนกำลังทางความคิดและความศรัทธาในการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองโดยความรับรู้ร่วมกันของประชาชน ดังที่เคยเกิดขึ้นมาในทุกๆ ครั้งที่เกิดการรัฐประหารขึ้นในสังคมไทย สนนท. เห็นว่า การรัฐประหารไม่ใช่เรื่องปกติ และไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปโดยธรรมชาติของการแก้ปัญหาการเมืองเมื่อเกิดทางตัน แต่กลับเป็นเรื่องผิดปกติและจะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนอ่อนกำลังทางการเมือง การรัฐประหารไม่เคยสร้างสังคมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นได้จริง หากปราศจากซึ่งพลังการสร้างสรรค์ของประชาชน ดังนั้น เมื่อเกิดการเริ่มต้นของสังคมใหม่เกิดขึ้น ประชาชนจึงไม่อาจเพิกเฉย และต้องเร่งพัฒนาในการมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปเป็นไปบนวิถีทางการเติบโตของประชาธิปไตยที่มีวิญญาณของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะประชาธิปไตยไม่อาจมีได้เมื่อไม่มีประชาชนอยู่เลย ทั้งนี้ สนนท. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ดังนี้

ขอให้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เร่งคืนอำนาจให้ประชาชน และให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว

สำหรับการสรรหาคณะร่างรัฐธรรมนูญ ขอให้เป็นไปโดยมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย

1. เปิดให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทุกชนชั้น โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. จะต้องมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส
3. เปิดให้มีการลงประชามติก่อนการประกาศใช้

ขอให้ยกเลิกการลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

ขอให้ยุติการแทรกแซงเสรีภาพสื่อมวลชน

ขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า 5 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่างน้อยสำหรับการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตย

เชื่อมั่นในพลังประชาชน

คณะกรรมการบริหารสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
22 กันยายน 2549

Advertisements