◊ เอ็นจีโอจี้เช็คบิล 5 ตำรวจใหญ่ละเมิดสิทธิมุสลิมใต้

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ ประกาศไม่ยอมรับรัฐประหาร และไม่ดำเนินการใดๆ กับคปค. แต่มีการสรุปปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 5 ปี ของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาภาคประชาชนให้แก่รัฐบาลชุดต่อไป >>

ประชาไท – 28 ก.ย. 2549 เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 27 กันยายน 2549 ที่สำนักงานโครงการจิตสำนึกนิเวศวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาองค์พัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคใต้ เพื่อจัดทำข้อเสนอในการแก้ปัญหาภาคประชาชนต่อรัฐบาลชุดใหม่ หลังจากหลังการก่อรัฐประหาร มีผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน

ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า จะไม่ยอมรับการก่อรัฐประหารที่เกิดขึ้น และจะไม่ดำเนินการใดๆ กับคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่จะรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 5 ปี ของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาภาคประชาชนต่อรัฐบาลชุดใหม่ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ที่ประชุมขอให้นำความยุติธรรมกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว โดยขอให้ตรวจสอบบทบทของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี รวมทั้งพล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์, พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ, พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงษ์, พล.ต….ภาณุพงษ์ สิหรา ณ อยุธยา, พล.ต.ต.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นต้นตอของความรุนแรง และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชุมขอให้ปรับโครงสร้างการปกครองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยกเลิกระบบผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมกับสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนในระดับชุมชนให้ใช้ระบบสภาชูรอ หรือ สภาที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาที่ประชุม ขอให้จัดสรรการถือครองที่ดินในภาคใต้ใหม่ โดยให้ยึดที่ดินที่ให้นายทุนต่างชาติเช่า เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันหรือยางพารามาจัดสรรให้ชาวบ้าน พร้อมกับรวบรวมปัญหาจากโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย และปัญหาการฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา นำเสนอต่อรัฐบาลใหม่ด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ จะประชุมอีกครั้งในวันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2549 เพื่อลงรายละเอียดและกำหนดมาตรการตามข้อเสนอดังกล่าว

นายบรรจง นะแส เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่า เครือข่ายคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซียและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จะเสนอให้พิจารณายกเลิกโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซียด้วย

โดยจะเสนอกับพล.ท.องค์กร ทองประสม แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะตัวแทนของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ผ่านคณะที่ปรึกษาของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 เนื่องจากเห็นว่าคณะที่ปรึกษาชุดนี้ น่าจะทำหน้าที่เป็นแค่กันชนระหว่างผู้มีอำนาจกับประชาชน ซึ่งอาจจะทำให้ปัญหาของชาวบ้านไม่ได้รับการแก้ไข

Advertisements