◊ เครือข่ายภาคประชาชนยื่นข้อเสนอต่อ คปค. ขอมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างรธน.

ข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชน
และเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
เสนอต่อ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จากการแถลงของหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ผ่านสื่อมวลชน เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ว่าด้วยเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งระบุว่าจะให้นักวิชาการและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข เพื่อนำทูลเกล้าภายในวันเสาร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และจะประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเป็นระยะเวลา ๑ ปี นั้น ทางเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง มีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวภาคประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว จึงมีข้อเสนอดังนี้ >>

1.เสนอให้ภาคประชาชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการปฏิรูปสังคมและการเมือง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญทั้งในฉบับชั่วคราวและฉบับถาวร 2.เสนอให้คณะร่างรัฐธรรมนูญมีประชาชนจากทุกภาคส่วนในสัดส่วนครึ่งหนึ่งของคณะร่าง3.เสนอให้นำรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ ในหมวดที่ ๓ และ ๔ ว่าด้วยเรื่องหน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพของปวงชนชาวไทย กลับมาใช้และให้ยกเลิกวรรคสุดท้ายของรัฐธรรมนูญทุกมาตรา (ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ)

4.เสนอให้ยกเลิกมติ ครม. ๙ มี.ค. ๒๕๑๙ และ มติ ครม. ๑๘ ม.ค. ๒๕๔๘ เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล พร้อมทั้งให้ดำเนินการเพื่อคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่น โดยเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี

5.เสนอให้รัฐสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนโดยภาคประชาชน ทั้งการกำหนดนโยบาย การจัดสรรงบประมาณลงสู่ชุมชนโดยตรงในทุกประเด็น เช่น สิทธิที่ดิน ที่อยู่อาศัย สวัสดิการ พรบ.ป่าชุมชน การจัดการทรัพยากร

ที่ผ่านมาภาคประชาชนจะถูกกล่าวอ้างมาโดยตลอด ทั้งๆ ที่การพัฒนาถูกกำหนดมาจากส่วนกลาง โดยประชาชนเป็นผู้รอรับเท่านั้น ไม่มีอำนาจในการกำหนดความต้องการของตนเอง ถึงเวลาแล้วที่ต้องให้ภาคประชาชน เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญในการกำหนดแนวทางการพัฒนาชีวิต, ชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งทุกรัฐบาลจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญ โดยนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

….

เครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
ประกอบด้วย เครือข่ายชุมชนอุบลฯ, เครือข่ายชุมชนขอนแก่น, เครือข่ายผู้ติดเชื้อ, เครือข่ายนครศรีธรรมราช, เครือข่ายเมืองน่าอยู่ภาคกลาง, เครือข่ายสามจังหวัดภาคใต้, เครือข่ายวิทยุชุมชนนราธิวาส, เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต, เครือข่ายวิทยุชุมชนบ้านน้ำเค็ม, เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูเกาะลันตา, เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ, เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น, เครือข่ายเมืองน่าอยู่ภาคใต้, เครือข่ายเมืองน่าอยู่ภาคเหนือ, เครือข่ายเมืองน่าอยู่ภาคอีสาน, เครือข่ายพิจิตร,เครือข่ายพิษณุโลก, เครือข่ายนครสวรรค์, เครือข่ายเชียงใหม่, กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดร, เครือข่ายชุมชนกรุงเทพมหานคร, องค์กรเครือข่ายชุมชนรักษ์เกาะเสม็ด, กลุ่มไทอุบลฟอรั่ม, เครือฟื้นฟูชีวิตวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน, เครือข่ายฟืนฟูศิลปินอันดามัน