◊ ข้อเสนอเครือข่ายชุมชนทั่วประเทศต่อการปฏิรูปการเมืองและสังคม


เครือข่ายชุมชนทั่วประเทศเรียกร้องคณะปฏิรูปฯ คืนสิทธิให้ประชาชนโดยเร็ว พร้อมยุติโครงการในรัฐบาลเดิมที่สร้างความเดือดร้อน วันพรุ่งนี้เตรียมยื่นข้อมูล ‘จารุวรรณ’ เกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือสึนามิที่ส่อทุจริต >>


26 ก.ย. 49 – ‘เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง’ ซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กรชุมชนทั่วประเทศกว่า 20 เครือข่ายแถลงชี้แจงข้อเสนอในการปฏิรูปสังคมและการเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ต่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข ดังนี้

  1. สนับสนุนคำประกาศของคณะปฏิรูปฯ ในการคืนอำนาจให้ประชาชนภายใน 2 สัปดาห์
  2. เสนอให้ยุติโครงการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน เช่น นโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน การออกโฉนดน้ำ การสัมปทานเหมืองแร่โปแตส องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเมกะโปรเจ็กท์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ การแก้ปัญหาสิทธิการถือครองที่ดิน การคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่นที่สูญเสียสัญชาติอันเนื่องมาจากการแบ่งพรมแดนไทย-พม่า
  3. ยกเลิกกฎอัยการศึก และยกเลิกประกาศของคณะปฏิรูปฯ ที่ลิดรอนสิทธิประชาชน เช่น การห้ามชุมนุม การจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชน ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิชุมชนและปิดกั้นการรับรู้ของชาวบ้าน
  4. การปฏิรูปสังคมและการเมืองต้องให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเร่งจัดตั้งกลไกร่วมระหว่างรัฐบาลชั่วคราวกับตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนในการร่วมปฏิรูปสังคมและการเมือง เพื่อแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนและสังคม

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า ในวันพรุ่งนี้ (27 ก.ย.2549) ตัวแทนประชาชนจากพื้นที่ประสบภัยสึนามิจะเข้ามอบข้อมูลแก่คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เกี่ยวกับโครงการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิของภาครัฐที่ประชาชนสงสัยว่าอาจเกิดการทุจริตกว่า 12 โครงการ เช่น การจัดสร้างพักถาวรโดยใช้เงินบริจาค แต่กลับมีการเรียกเก็บค่าเช่าบ้านรายเดือนและค่าเช่าที่ดินรายปีกับราษฎรผู้เดือดร้อน

ทั้งนี้ เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 โดยเป็นการรวมตัวของเครือข่าวองค์กรชุมชนทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนในประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลความรู้และผลักดันให้เกิดการปฏิรูปสังคมที่หลุดพ้นจากอำนาจการครอบงำทางเศรษฐกิจการเมืองที่ไม่ชอบธรรม ประกอบด้วยเครือข่ายต่างๆ ดังนี้

เครือข่ายชุมชนอุบลฯ, เครือข่ายชุมชนขอนแก่น, เครือข่ายผู้ติดเชื้อ, เครือข่ายนครศรีธรรมราช, เครือข่ายเมืองน่าอยู่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน, เครือข่ายสามจังหวัดภาคใต้, เครือข่ายวิทยุชุมชนนราธิวาส, เครือขายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต, เครือข่ายวิทยุชุมชนบ้านน้ำเค็ม, เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูเกาะลันตา, เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ, เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น, เครือข่ายพิจิตร, เครือข่ายพิษณุโลก, เครือข่ายนครสวรรค์, เครือข่ายเชียงใหม่, กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดร, เครือข่ายชุมชนกรุงเทพมหานคร, องค์กรเครือข่ายชุมชนรักษ์เกาะเสม็ด, กลุ่มไทอุบลฟอรั่ม, เครือข่ายฟื้นฟูชีวิตวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน, เครือข่ายพื้นฟูศิลปินอันดามัน

Advertisements