◊ เยาวชนตั้งกลุ่ม ‘จับตาการปฏิรูป’ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงคณะปฏิรูปฯ


จดหมายเปิดผนึก ถึง คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสังคมไทย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 19 กันยายน 2549 ก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจให้แก่พวกเรา ในฐานะ ‘เยาวชน’ ที่เติบโตไม่ทันเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี 2534 แต่เติบใหญ่พร้อมกับเริ่มการหยั่งรากของประชาธิปไตยในสังคมไทย ดังนั้น พวกเราจึงอยากร่วมแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และข้อเสนอต่อคณะปฏิรูปฯ และสังคมไทย ดังนี้ >>

1. แม้จะเข้าใจว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่ 19 กันยายน เป็นการหยิบยื่นทางออกหนึ่งในการแก้ไขวิกฤติการเมืองไทยให้กับผู้คนในสังคม ณ ช่วงเวลาซึ่งสังคมแตกแยกแบ่งฝักฝ่าย และบ้านเมืองประสบกับปัญหาทุจริตสั่งสมมายาวนาน ตลอดจนการย่ำยีรัฐธรรมนูญของรัฐบาลชุดที่แล้ว ทั้งยังเข้าใจเจตนาของคณะปฏิรูปว่าต้องการเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวให้แก่สังคมไทย ถึงกระนั้น พวกเราไม่อาจเห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าว เนื่องจาก เห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและขัดแย้งกับ ‘การได้มาซึ่งอำนาจ’ ตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งยังรู้สึกสลดเสียใจ ที่สังคมไทยไม่สามารถอาศัยกลไกตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดการแก้ไขปัญหาได้

2. แม้จะเข้าใจว่าเหตุใดคณะปฏิรูปฯ จึงต้องประกาศใช้กฎอัยการศึก และห้ามการชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า 5 คน ตลอดจนควบคุมการเสนอข่าวของสื่อมวลชน แต่อย่างไรก็ตาม พวกเราเห็นว่ากฎข้อบังคับกล่าวเป็นการลิดรอนสิทธิ และเสรีภาพในฐานะพลเมืองแห่งระบอบประชาธิปไตย เพราะหากคณะปฏิรูปฯ ต้องการมุ่งส่งเสริมประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง ด้วยการล้มล้างรัฐบาลชุดเดิม ที่แม้จะมาจากการเลือกตั้งแต่กลับเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตย อีกทั้งยังมุ่งปฏิรูปรัฐธรรมนูญเพื่อพัฒนาการอันมั่นคงของประชาธิปไตยไทยในอนาคต วิธีการดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ขัดกับเป้าหมายอย่างยิ่ง

3. ในฐานะเยาวชน พวกเราจึงอยากสื่อสารข้อเสนอดังต่อไปนี้แก่คณะปฏิรูปฯ และสังคมไทย

ประการแรก ในช่วงสองสัปดาห์นี้ พวกเราหวังว่าคณะปฏิรูปฯ จะคืนสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร รวมถึงเสรีภาพทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่สาธารณชน และจากสองสัปดาห์แล้ว เราหวังให้ท่านคืนสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมตามหลักสันติวิธี ด้วยเห็นว่าขณะนี้บ้านเมืองต้องการความเห็นที่หลากหลายเพื่อให้การปฏิรูปการเมืองครั้งนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนในภาคส่วนต่างๆ มากที่สุด

ประการที่สอง สำหรับกระบวนการร่าง ‘รัฐธรรมนูญ’ พวกเราขอเรียกร้องการเปิดพื้นที่แก่ภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้การ ‘อุดช่องโหว่’ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้รวบรวมเอาปัญหาอันเป็นผลจากการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จากประชาชนหลายกลุ่ม และในหลายมิติ อย่างเป็นธรรมมากที่สุด

ประการที่สาม พวกเราเห็นว่า สิ่งที่ประชาชนคนไทยมีสิทธิ์กระทำได้ คือติดตามการทำงานของคณะปฏิรูปฯ และกระบวนการปฏิรูปการเมือง ด้วยข้อเสนอต่อสังคมไทยนี้เอง พวกเราจึงริเริ่มตั้งกลุ่ม ‘จับตาการปฏิรูป’ หรือ ‘Reformation Watch’ เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ติดตามการทำงานของคณะปฏิรูปฯ และรัฐบาลชุดใหม่ รวมถึงกระบวนการปฏิรูปการเมืองทั้งหมด ตลอดจนขยายเครือข่ายเพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ด้วยหวังว่าผู้คนในสังคมจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และที่สำคัญคือสร้างความเข็มแข็งให้กระบวนการจัดการกับความขัดแย้งตามระบอบดังกล่าวต่อไป

25 กันยายน 2549

ร่วมลงนามโดย
ชาญชัย ชัยสุขโกศล กลุ่มสยามเด็กเล่น
ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประทับจิต นีละไพจิตร เครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จันจิรา สมบัติพูนศิริ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา
นุชรี วงศ์สมุท กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อสังคม
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นันทินี มาลานนท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาคร สมเสริฐ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟารีดา ขจัดมาร มูลนิธิสถาบันจิวัยและพัฒนานโยบาย (สวพน)

Advertisements