◊ “กลุ่มนักวิชาการเพื่อสิทธิมนุษยชน” ออกแถลงการณ์ ทวงคืนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน 4 ข้อ

ประชาไท — 25 ก.ย. 2549 “กลุ่มนักวิชาการเพื่อสิทธิมนุษยชน” ซึ่งเป็นกลุ่มอาจารย์ นักศึกษา และนักกิจกรรมทางสังคม จากทั้งในและต่างประเทศ แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย ที่เกิดขึ้น หลัง “คณะปฏิรูปฯ” ได้กระทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศ โดยเรียกร้องให้ “คณะปฏิรูปฯ” คืนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนชาวไทยโดยเร็วที่สุด โดยดำเนินมาตรการต่าง ๆ สี่ข้อ ตามแถลงการณ์ดังนี้ >>

000

แถลงการณ์ ทวงคืนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน โดย กลุ่มนักวิชาการเพื่อสิทธิมนุษยชนนับจากชั่วโมงที่ “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ยึดอำนาจการปกครองประเทศและประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ เมื่อคืนวันอังคารที่ 19 กันยายน 2549
เป็นต้นมา ปรากฏว่าทาง “คณะปฏิรูปฯ” ได้ทยอยออกประกาศและคำสั่ง ที่เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ออกมาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการห้ามการชุมนุมทางการเมือง และการ “ควบคุม ยับยั้ง สกัดกั้น และทำลาย” การเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศและสื่ออื่น ๆ รวมทั้งการสั่งปิดเว็บไซต์บางแห่ง และห้ามการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่สนับสนุนการทำรัฐประหาร ฯลฯ โดยอ้างเหตุผลเพื่อความสงบเรียบร้อยในการบริหารประเทศ
กลุ่มนักวิชาการเพื่อสิทธิมนุษยชน ขอยืนยันว่า กลุ่มฯ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับระบอบทักษิณ แต่ก็ไม่สนับสนุนวิธีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยใช้อำนาจทางทหารและอาวุธ เพราะวิธีการดังกล่าว เป็นการทำลายจิตสำนึกและวัฒนธรรมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่คนในสังคมไทยได้ร่วมกันสร้างขึ้น

อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯ มีความเข้าใจดีว่า เราไม่อาจหมุนเวลาคืนกลับเพื่อยับยั้งเหตุการณ์การยึดอำนาจโดยกำลังทหารที่เกิดขึ้นแล้ว และสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันกำลังมีความซับซ้อนตึงเครียดเกินกว่าที่จะหวังให้ฝ่ายกุมอำนาจยอมก้าวถอยหลัง ในสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มฯ จึงขอเรียกร้องให้ “คณะปฏิรูปฯ” คืนสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและหลักประกันสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ อันเป็นหลักการสำคัญของประชาธิปไตยที่ได้ลิดรอนไป ให้กลับคืนสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยดำเนินมาตรการดังนี้

1. ยกเลิกประกาศและคำสั่งทุกฉบับ ที่ปิดกั้นทำลายเสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง อันเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

2. ยุติการกระทำที่เป็นการปิดกั้นทำลายเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ไม่ว่าจะโดยการระงับการควบคุมและแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารและความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และยกเลิกคำสั่งห้ามการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชน เป็นต้น

3. ในส่วนของพันธกิจด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน “คณะปฏิรูปฯ” ต้องประกันการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามหลักการประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ และรับรองว่าสถานภาพและอำนาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” จะยังปรากฏอยู่ทั้งในธรรมนูญการปกครองชั่วคราว และรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่จะร่างและประกาศใช้ต่อไป

4. เร่งรัดและกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยให้ตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการยกร่าง ทั้งนี้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ธำรงไว้ซึ่งหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ท้ายที่สุด กลุ่มฯ มีความเชื่อมั่นว่า อำนาจที่เกิดจากการยึดกุมและลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ย่อมไม่อาจได้ชื่อว่าเป็นอำนาจที่ชอบธรรม กลุ่มฯ จึงขอเรียกร้องให้ “คณะปฏิรูปฯ” คืนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานและประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด

กลุ่มนักวิชาการเพื่อสิทธิมนุษยชน
24 กันยายน 2549

ผู้ร่วมลงนาม
ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
วราภรณ์ แช่มสนิท สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ข้าราชการบำนาญ
สุภิญญา กลางณรงค์ สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Dr.Coeli Barry สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
Supakanya Laksanakeit The Graduate School, Northwestern University, IL, USA.

Tanya Pramongkit
Villa Vilaithong College of Pacific & Asian Studies, Australian National University
สมบัติ บุญงามอนงค์ มูลนิธิกระจกเงา
ทวีลักษณ์ พลราชม โครงการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สตรีศึกษา)
จุฑิมาศ สุกใส วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุรพงษ์ กองจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา
ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ไชยันต์ รัชชกูล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ East-West Center, University of Hawaii
Dr.Andrew Walker College of Pacific and Asian Studies, Australian National University
ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงค์
ฐิตินบ โกมลนิมิ หลักสูตรปริญญาโทสาขาสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Julian Kusa College of Pacific and Asian Studies,Australian Nationa University
Veeraya Chenchittikul Nagoya University, Japan
Dr. Mike Hayes สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล