◊ แถลงการณ์สมาคมนักข่าว : ธรรมนูญชั่วคราวต้องประกันสิทธิเสรีภาพประชาชนไม่น้อยกว่าเดิม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ออกแถลงการณ์เรื่องข้อเสนอแนะในการฟื้นฟูประชาธิปไตยว่า ภายหลังการยึดอำนาจการปกครองของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันที่ 19 กันยายน แม้ได้ช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมืองของชาติไปได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ทำให้เกิดความกังวลถึงอนาคตบ้านเมืองว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต >>>


 
เพื่อประโยชน์ในการวางโครงสร้างใหม่ของสังคม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพ จึงมีข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องต่อคณะปฏิรูปการปกครองฯ ดังต่อไปนี้
 
1.ขอให้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เร่งคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด
 
2.ธรรมนูญการปกครองชั่วคราวที่จะนำมาประกาศบังคับใช้ ต้องให้หลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่น้อยกว่าที่เคยถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
 
3.แม้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ไม่ควรจะใช้อำนาจนั้นโดยพละการ การใช้อำนาจใดๆ ควรคำนึงถึงกระบวนการที่มีอยู่ปรกติ โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรม
 
4.ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรอย่างกว้างขวาง และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นควรจะเป็นไปเพื่อความเคารพและฟื้นฟูหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
 
5.เพื่อให้การส่งผ่านอำนาจเป็นไปด้วยความราบรื่น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ควรจะให้สนับสนุนการรัฐบาลชั่วคราวบริหารประเทศอย่างอิสระ ไม่มีอำนาจเหนือรัฐบาลชั่วคราว
 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หวังว่าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจะพิจารณาข้อเสนอเหล่านี้ด้วยความใคร่ครวญเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติ และประชาชนเป็นที่ตั้ง
 
 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
24 กันยายน 2549