◊ อารยขัดขืนชุมนุมทางการเมือง กดดันคณบดีถอนตัวสังฆกรรม คปค.

จดหมายเปิดผนึก
ถึงคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

>>>

 

ตามที่ ‘คณะรัฐประหาร’ ภายใต้การนำของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ได้กระทำการยึดอำนาจล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ยกเลิกรัฐธรรมนูญและรัฐบาลที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งของประชาชน ยกเลิกองค์กรอิสระ พรากอำนาจอธิปไตยไปจากประชาชนชาวไทย จำกัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่มทางการเมือง จับกุมคุมขังบุคคลโดยไม่ผ่านกระบวนการตุลาการ ทั้งยังควบคุมและแทรกแซงสื่อมวลชน ใช้อำนาจทางการเมืองโดยการออกแถลงการณ์ ประกาศ และคำสั่ง อย่างไม่ชอบธรรม ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า ‘คณะรัฐประหาร’ ไม่เชื่อมั่นในการคลี่คลายปัญหาทางการเมืองตามวัฒนธรรมและครรลองประชาธิปไตย ไม่นำพาต่อความเสียหายร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สะท้อนถึงความไม่อดทนอดกลั้นต่อความแตกต่างหลากหลายทางการเมือง แต่กลับเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาตามวิถีทางเผด็จการอำนาจนิยมอันเป็นการสร้างและการรื้อฟื้นบรรทัดฐานและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเผด็จการต่อไปในภายภาคหน้า

แม้ว่าต่อมาทาง ‘คณะรัฐประหาร’ จะมีกระบวนการแต่งตั้งคณะผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวขึ้นมา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งในคณะผู้ยกร่างคือ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พวกเราดังผู้มีรายชื่อแนบท้ายจดหมายนี้มีความเห็นร่วมกันว่า การก่อการ ‘คณะรัฐประหาร’ ในครั้งนี้ไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองตั้งแต่ต้น และขอเรียกร้องและคัดค้านการนำพาตนเองเข้าไปอยู่ในกระบวนการสร้างความชอบธรรมดังกล่าวของคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และคณะบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่า

ประการแรก การเข้าร่วมสังคกรรมในกระบวนการนี้ ย่อมเป็นการรับรองความชอบธรรมให้กับ ‘การรัฐประหาร’ ที่ปล้นชิงอำนาจจากมือประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประการที่สอง ตำแหน่งคณบดีเป็นตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกภายในชุมชนการเมือง การใช้อำนาจและการตัดสินใจใดๆที่ส่งผลต่อชุมชนโดยรวม จำต้องผ่านการมีส่วนร่วมอย่างมีเหตุมีผลและได้รับความยินยอมจากสมาชิกภายในชุมชน ในขณะเดียวกัน ตำแหน่งคณบดีนั้น ถือได้ว่า เป็นตำแหน่งในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องเฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงและทำความเข้าใจสังคมการเมืองโดยรวม หาใช่การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างความชอบธรรมให้กับให้กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งไร้ซึ่งความชอบธรรมตั้งแต่ต้นไม่

ประการที่สาม พวกเราในฐานะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจำนวนหนึ่ง มีความห่วงใยต่อท่าทีทางการเมืองของคณบดี ในสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันซึ่งมีความหมิ่นเหม่ต่อระบอบและวัฒนธรรมทางการแบบประชาธิปไตย

ดังเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น พวกเราซึ่งรวมกลุ่มทางการเมืองกันหลวมๆ และเป็นการเฉพาะกิจดังรายชื่อแนบท้ายจดหมายนี้ จึงขอเรียกร้องให้คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถอนตัวจากการเป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการโดยทันที และยุติบทบาทใด ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนระบอบเผด็จการที่ขัดแย้งกับวิธีการแก้ปัญหาและการคลี่คลายปัญหาทางการเมืองตามครรลองประชาธิปไตยทุกรูปแบบ

รายชื่อแนบท้ายผู้คัดค้าน
1. นายอุเชนทร์ เชียงเสน 4903030023
2. นายปฤณ เทพนรินทร์ ศิษย์เก่า
3. นายเมธัส บัวชุม ศิษย์เก่า
4. นายสุรัช คมพจน์ 4703030124
5. นางสาววริศา กิตติคุณเสรี 4606614859
6. นางสาวนฤมล กล้าทุกวัน ศิษย์เก่า 4404611479
7. นางสาวฟ้ารุ่ง ศรีขาว ศิษย์เก่า
8. นายธนาพล อิ๋วสกุล ศิษย์เก่า
9. นายธิกานต์ ศรีนารา ศิษย์เก่า
10. นายธัญ สินธุรหัส ศิษย์เก่า
11. นางสาวยุภาพร ต๊ะรังสี 4803030057
12. นางสาวสุพรรษา สีสด ศิษย์เก่า 4506520016
13. นายบัณฑิต ไกรวิจิตร ศิษย์เก่า 4508030154
14. นายโชติศักดิ์ อ่อนสูง ศิษย์เก่า 4503610141
15. นายปกป้อง เลาวัณย์ศิริ ศิษย์เก่า 4406640450
16. นายอนุธีร์ เดชเทวพร 4903680066
17. นายจีรยุทธ คงหิ้น ศิษย์เก่า 4406710220
18. นายเก่งกิจ กิติเรียงลาภ ศิษย์เก่า
19. นายสมิทธิ ธนานิธิโชติ ศิษย์เก่า
20 นายปราบต์ บุนปาน ศิษย์เก่า
21. นายกฤษณะ มณฑาทิพย์ 4903030130
22. ไพโรจน์ พลเพชร ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รหัส 189148
23. นายสุวิทย์ เลิศไกรเมธี 4803030198
24. นางสาวพัชรี อังกูรทัศนียรัตน์ ศิษย์เก่า
25. นางสาววิรพา อังกูรทัศนียรัตน์ ศิษย์เก่า
26. นายณฐพล พราหมโณมัย ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์
27. นายวิทยา สังข์เสน ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์
28. นายเกชา แป้นคง ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
29. นางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
30. นายสันต์ชัย รัตนขวัญ ศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์
31. นายกฤษฎา บุญชัย นักศึกษาปริญญาเอก รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รหัส 4803300013
32. นายภูมิอินทร์ สิงห์ชวาลา นักศึกษาปริญญาเอก รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ รหัส 4803300021
33. ศราวุฒิ ประทุมราช ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รหัส 201052
34. นางสาวจินตนา เมืองแมน นักศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รหัส 4803030149
35. นาย ศรัณย์ วงศ์ขจิตร นักศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รหัส 4803030016
36. นายจรัล ดิษฐาอภิชัย ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รุ่น 19

————————————————————–

กำหนดการ

‘อาระขัดขืนภาคปฏิบัติ คัดค้านคณะรัฐประหาร’
ด้วยการชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน

เสวนาหัวข้อทำไมต้องต้านรัฐประหาร

อ.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.อรุณวนา สนิกะวาที นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายเมธัส บัวชุม ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ดำเนินรายการโดย นายโชติศักดิ์ อ่อนสูง ผู้ประสานงานศูนย์ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ 25 กันยายน 2549 เวลา 17.00 น. ณ ลานโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดย
กลุ่มโดมแดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ผู้ประสานงานการจัดงาน
นายอุเชนทร์ เชียงเสน นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 09-1232475
นายโชติศักดิ์ อ่อนสูง นักศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 06-6181200

Advertisements

One thought on “◊ อารยขัดขืนชุมนุมทางการเมือง กดดันคณบดีถอนตัวสังฆกรรม คปค.

  1. ตามรายชื่อผู้ลงนามต่อต้าน จะรู้ได้ไงครับ ว่าเค้าต่อต้านจริง ?
    คุณเอาชื่อเค้ามาอ้างมั่วๆรึเปล่าครับ

    ไม่ใช่ว่าไปอ้างมั่วๆ คนอื่นเค้าเสีย+ซวยเพราะคุณนะครับ

Comments are closed.