◊ แอมเนสตี้ฯ เรียกร้องยกเลิกห้ามชุมนุมเกิน5คน ฯลฯ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียกร้องคณะรัฐประหาร

เคารพกติกาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

เปิดแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี – ยกเลิกการห้ามชุมนุมเกิน 5 คน

หลังจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้ทำการยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลรักษาการนำโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นั้น แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ขอเรียกร้องให้คณะปฏิรูปฯ ปฏิบัติตามพันธกรณีของกฎหมายระหว่างประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลไทยได้ลงนามร่วมกับนานาประเทศอย่างเคร่งครัด อันได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ แอมเนสตี้ฯ มีความกังวลต่อมาตรการห้ามการชุมนุมทางการเมืองโดยสันติ การควบคุมการสื่อสารและสื่อมวลชน การแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการควบคุมตัวนักการเมืองและอดีตรัฐมนตรีภายใต้การนำของรัฐบาลชุดก่อน และหากคณะปฏิรูปฯ ต้องการควบคุมตัวนักการเมือง หรือนักกิจกรรมดังกล่าว จะต้องปรากฏการกระทำความผิดทางอาญาอย่างชัดเจน และต้องระบุด้วยว่านักการเมืองเหล่านี้จะถูกปล่อยตัวเมื่อไหร่

สำหรับการห้ามชุมนุมทางการเมือง และลงโทษผู้ชุมนุมหรือผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองด้วยการจำคุกเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตามที่ระบุไว้ในกฎอัยการศึกนั้น แอมเนสตี้ฯ เห็นว่า คณะปฏิรูปฯ ควรยกเลิกมาตรการดังกล่าว และควรเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้นำเสนอข้อเท็จจริงในแง่มุมที่หลากหลายให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง แม้ว่าคณะปฏิรูปฯ จะได้เรียกร้องให้สื่อมวลชนนำเสนอ “ข้อมูลที่ถูกต้อง และสร้างสรรค์เพื่อความสมานฉันท์ภายในชาติ” ก็ตาม

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า หัวหน้าคณะปฏิรูปฯ ได้มีคำสั่งควบคุมตัว พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม และ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งอดีตรัฐมนตรีคนอื่นๆ ในรัฐบาลชุดก่อนไว้ แม้ว่าคณะปฏิรูปฯ จะได้ระบุว่าบุคคลดังกล่าวได้รับเชิญให้มาพำนักในกองบัญชาการของกองทัพก็ตาม

แอมเนสตี้ฯ เรียกร้องให้คณะปฏิรูปฯ ปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งคุ้มครองสิทธิในชีวิต ห้ามการทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ การห้ามคุมขังโดยพลการ และหากคณะปฏิรูป ฯ ต้องการคุมขังบุคคลดังกล่าวจะต้องกระทำภายใต้กระบวนการยุติธรรมเท่านั้น

สำนักงานเลขาธิการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

20 กันยายน 2549

Advertisements

2 thoughts on “◊ แอมเนสตี้ฯ เรียกร้องยกเลิกห้ามชุมนุมเกิน5คน ฯลฯ

  1. เหมือนเรียกให้ช้างคายอ้อยในปากออกมาน่ะ ง่ายนักหรือ?

  2. รากหญ้าขอฝากความหวังกับท่านนักวิชาการ “ประชาธิปไตยที่จับต้องได้”โปรดยื่นแก่เราด้วยเถิด

Comments are closed.