◊ สมานฉันท์แรงงานไทยฯ จี้ยกเลิกคำสั่งห้ามแรงงาน-ชาวนาเคลื่อน

แถลงการณ์คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยท่าทีต่อการทำการรัฐประหาร 

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้เข้าต่อสู้คัดค้านระบอบทักษิณและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยยืนหยัดในวิถีทางแห่งประชาธิปไตยและสันติวิธี ซึ่งเราไม่เห็นด้วยกับการใช้กองกำลังเข้าทำรัฐประหาร เพราะวิธีการดังกล่าวไม่ใช่วิถีแห่งประชาธิปไตยและไม่เป็นที่ยอมรับของนานาอารยะประเทศที่ยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แม้ว่าวิธีการนี้จะสามารถโค่นล้มระบอบทักษิณลงได้ก็ตาม แต่เป็นวิธีการที่มีต้นทุนทางสังคมสูงมาก ทำให้ถูกมองว่าเราเป็นประเทศล้าหลังป่าเถื่อนในสายตาของนานาประเทศไม่ว่าคณะผู้ทำการรัฐประหารจะมีเจตนาดีหรือไม่ก็ตาม  

เราจึงขอเรียกร้องให้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเร่งดำเนินการดังต่อไปนี้1.       ยุติและยกเลิกแถลงการณ์ต่างๆ ที่เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน อาทิ การสั่งห้ามไม่ให้มีการชุมนุมเกิน ๕ คน การสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใช้แรงงาน ชาวไร่ชาวนาทำการเคลื่อนไหวเรียกร้องใด ๆ เพราะข้อห้ามดังกล่าวขัดกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนสากล ขององค์การระหว่างประเทศซึ่งคณะของท่านได้อ้างไว้ว่าจะปฏิบัติตาม2.       ต้องยุติการควบคุมแทรกแซงสื่อมวลชนและให้สื่อมวลชนได้มีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถนำเสนอข่าวสารในเชิงตรวจสอบการทำงานของคณะปฏิรูปการปกครองฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส3.       การตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาลเก่าจะต้องดำเนินการโดยเร็ว จริงจัง โปร่งใส เป็นไปตามตัวบทกฎหมายและอย่างเป็นธรรม4.       ถอนกำลังทหารกลับสู่กรมกองโดยเร็ว จะมีไว้ก็เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้บรรยากาศของบ้านเมืองกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว5.       เร่งจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนชั่วคราวอันประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับของประชาชนและมีความเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่หลากหลายทุกหมู่เหล่าโดยเร็ว และมีวาระการทำงานสั้นที่สุด6.       เร่งประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวโดยเร็วตามที่ได้สัญญาไว้ โดยยึดหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ ที่ถูกยกเลิกไป แล้วดำเนินการให้มีการปฏิรูปการเมืองและยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรต่อไป7.       กระบวนการปฏิรูปการเมืองจะต้องเป็นไปโดยเปิดให้ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นและต้องเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

เพื่อให้บ้านเมืองเข้าสู่สภาวะปกติและก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามที่คณะของท่านได้อ้างไว้ เราจึงหวังว่าข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาและสนองตอบจากคณะของท่าน 

 

 

 

๒๒ กันยายน ๒๕๔๙          คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย