◊ ‘กลุ่มโดมแดง’ เรียกร้องคณบดีรัฐศาสตร์ มธ. ถอนตัวจากการร่วมร่างธรรมนูญฯ

ศิษย์เก่า-ปัจจุบันธรรมศาสตร์ ในนามกลุ่มโดมแดง เรียกร้องให้คณบดีรัฐศาสตร์มธ. ถอนตัวจากการเป็น ‘สมาชิกร่างธรรมนูญการปกครอง’ ชี้ ‘คณะรัฐประหาร’ ไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองตั้งแต่ต้น

แถลงการณ์ ‘กลุ่มโดมแดง’

 

จากการที่กลุ่มบุคคลซึ่งเรียกตนเองว่า ‘คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข’ (ซึ่งในที่นี้ ทางกลุ่มมีความเห็นร่วมกันที่จะใช้ชื่อว่า ‘คณะรัฐประหาร’) ซึ่งนำโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ได้กระทำการรัฐประหาร ใช้อำนาจจากปากกระบอกปืนล้มล้างรัฐบาล ฉีกทำลายรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ได้มาด้วยการต่อสู้ทางการเมือง ช่วงชิงอำนาจอธิปไตยไปจากมือของประชาชน ทั้งยังได้ริดรอนกระทั่งริบเอาสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น เข้าควบคุมแทรกแซงสื่อ ตลอดจนใช้อำนาจบาตรใหญ่ออกคำสั่งต่างๆ ฯลฯ อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า ‘คณะรัฐประหาร’ ไม่เห็นคุณค่า ความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ขาดความเคารพต่อเสียงของประชาชน และเป็นการกระทำที่ขาดวุฒิภาวะทางการเมืองอันเป็นการสะท้อนถึงความไม่อดทนอดกลั้นต่อการยอมรับการคลี่คลายปัญหาตามครรลองประชาธิปไตย

การกระทำดังกล่าว เป็นการซ้ำเติมเพิ่มปัญหาให้กับประเทศชาติมากยิ่งขึ้น ซ้ำร้ายยังเป็นสิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าที่เคยเกิดขึ้นในรัฐบาลภายใต้การนำของทักษิณเสียอีก

กลุ่ม ‘โดมแดง’ อันประกอบไปด้วยศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันจำนวนหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความเห็นร่วมกันว่า การกระทำดังกล่าวส่งผลเสียอย่างประมาณค่ามิได้ต่อประเทศชาติ ต่อประชาธิปไตย และต่อการดำเนินชีวิตของปัจเจกบุคคล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมไปถึงยังเป็นการสร้างบรรทัดฐานแบบเผด็จการในมิติทางการเมืองโดยรวม มากไปกว่านั้น การเข้ามาของ ‘คณะรัฐประหาร’ ขาดความชอบธรรมเพียงพอ ซึ่งท้ายที่สุดก็จะพาบ้านเมืองไปสู่ยุคมืดที่มีแต่ความไร้เหตุผล

ดังนั้นกลุ่ม ‘โดมแดง’ จึงขอประณาม คัดค้าน ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่ขอร่วมสังฆกรรมในทุกๆ ทางกับ ‘คณะรัฐประหาร’ ทั้งในแง่มุมของการก่อกำเนิดของตัว ‘คณะรัฐประหาร’ ที่ไม่มีความชอบธรรมในทางการเมืองตั้งแต่ต้น หรือผลพวงที่เกิดขึ้นตามมาภายใต้การนำของ ‘คณะรัฐประหาร’

นอกจากนี้ ทางกลุ่ม ‘โดมแดง’ มีข้อเรียกร้องเพิ่มเติมต่อคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ถอนตัวจากการเป็น ‘สมาชิกร่างธรรมนูญการปกครอง’ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความชอบธรรมให้กับ ‘คณะรัฐประหาร’ โดยทางกลุ่มฯ จะดำเนินการยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีมาตรการอื่นๆ เป็นลำดับต่อไป

Advertisements