◊ “มีแต่ประเทศที่มีเผด็จการทรราชครองอำนาจรัฐเท่านั้น ที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานนี้”

พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ออกจดหมายเปิดผนึก เรียกร้องให้ คณะปฏิรูปฯ ยกเลิกประกาศห้ามชุมนุมทางการเมือง เนื่องจากเป็นสิทธิพื้นฐานในการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในระบบประชาธิปไตย รวมถึงเรียกร้องให้เปิดโอกาสให้ตัวแทนของผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ชาวไร่เสนอปัญหา และให้คณะปฏิรูปฯพิจารณาแก้ไขภายใน 7 วันเพื่อพิสูจน์ว่าการทำรัฐประหารครั้งนี้เป็นการทำเพื่อแก้ไขปัญหา มิใช่รักษาอำนาจและผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มในประเทศไทยเท่านั้น

จดหมายเปิดผนึก

เรียน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

จากการที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อคืนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ นั้น พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองได้รับแจ้งการจดตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๑๗ ง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีความเห็นดังต่อไปนี้

๑. พรรคฯ ขอคัดค้านการใช้อำนาจนอกระบบในการทำรัฐประหารครั้งนี้ เนื่องเพราะเป็นการขัดขวางกับกระแสการพัฒนาที่กำลังก้าวรุดหน้าไปทั้งในระดับประเทศและสากล เป็นการแก้ปัญหาที่สวนทางกับการพัฒนากระแสหลัก เป็นการนำพาประเทศชาติถอยกลับไปสู่ยุคมืดแห่งอำนาจนอกระบบ ซึ่งเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปีที่ผ่านมาของการทำการรัฐประหารนั้นไม่เคยทำให้เศรษฐกิจและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวนาชาวไร่ ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปดีขึ้นกว่าเดิมเลย การรัฐประหารที่ผ่านมาทุกครั้งเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านการครองอำนาจรัฐเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ เฉพาะชนชั้นนำเท่านั้น

๒. พรรคฯ ขอให้ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กำหนดและประกาศระยะเวลาที่แน่นอนในการร่างรัฐธรรมนูญ (ไม่ควรเกิน 3 เดือน ) และควรคืนอำนาจให้แก่ประชาชนชาวไทยด้วยวิธีการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นวิธีการที่นานาอารยะประเทศพึงกระทำ

๓. พรรคฯ ขอให้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รีบยกเลิกประกาศ คณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 7 เรื่อง การห้ามชุมนุมทางการเมือง เพราะการชุมนุมทางการเมืองโดยสงบและสันติวิธีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในระบบประชาธิปไตย  และ มีแต่ประเทศที่มีเผด็จการทรราชครองอำนาจรัฐเท่านั้นที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานนี้

๔. พรรคฯขอให้ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความจริงใจในการปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ในประกาศ คณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ ๖ เรื่อง ความเดือดร้อนของบรรดาพี่น้อง ผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ชาวไร่  โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ชาวไร่ได้เสนอปัญหาความทุกข์ยากของตน  และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้คณะปฏิรูปฯพิจารณาแก้ไขโดยด่วนภายใน ๗ วันเช่นกรณีหนี้สิน และปัญหาเกษตรกรถูกเจ้าหนี้ยึดทรัพย์และขายทอดตลาดที่ดินที่ทำกิน ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการทำรัฐประหารครั้งนี้เป็นการทำเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ชาวไร่ มิใช่ทำเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มในประเทศไทยเท่านั้น

๕. พรรคฯ ขอเรียกร้องให้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กำหนดกระบวนการการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีตัวแทนของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ชาวไร่ เข้าร่วมยกร่างฯด้วยและมีเนื้อหาที่ไม่จำกัดสิทธิต่าง ๆ ของคนส่วนใหญ่ของประเทศ เช่น ผู้สมัครส.ส. และส.ว.ไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้สมัครส.ส.ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองอย่างน้อย ๙๐ วัน ฯลฯ

พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย เป็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของชาวนาชาวไร่ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศขอเรียกร้องต่อคณะปฏิรูปฯ ให้ดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญโดยถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นศูนย์กลาง และขอเรียนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศว่า “ตราบใดที่ประชาชนทั้งประเทศไทยยังไม่สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ ตราบนั้นปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนทุกคนก็ไม่มีวันได้รับการแก้ไข”

พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
๒๐ กันยายน ๒๕๔๙

Advertisements