◊ แถลงการณ์ม.เที่ยงคืน : ข้อเสนอต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นำประชาธิปไตยกลับคืนสู่สังคมไทยอย่างสันติ
ไม่ว่าประชาชนจะเลือกทางออกในการเมืองไทยอย่างไร แต่บัดนี้กลุ่มทหารได้ยึดอำนาจทางการเมืองจากรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถูกละเมิด และรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ได้บังคับใช้นับตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ต้องสูญเสียไป อันมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

สังคมไทยได้เคยเผชิญการยึดอำนาจด้วยกำลังทหารมาหลายครั้ง ในระยะเริ่มต้นก็จะมักฝากความหวังไว้ว่าคณะบุคคลเหล่านั้นว่าจะเข้ามาแก้ไขความยุ่งยากที่มีอยู่ แต่ทั้งหมดก็ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ข้อเท็จจริงนี้เป็นที่ประจักษ์กันมาอย่างชัดแจ้งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย สังคมไทยจึงต้องไม่หลงดีใจไปกับความเปลี่ยนแปลงเชิงตัวบุคคลเท่านั้น

ในห้วงระยะเวลาปัจจุบัน การปกครองด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จของกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งที่พ้นสมัยและไม่อาจดำเนินอยู่ได้อย่างมั่นคง ระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหลักการสำคัญที่ต้องได้รับการประกันไว้อย่างมั่นคง โดยภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ สิ่งที่จำเป็นและมีความหมายสำคัญสำหรับสังคมไทย คือ การนำระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกลับคืนมาสู่สังคมไทยโดยเร็วและด้วยวิธีการสันติ

เพื่อให้สถานการณ์ทางการเมืองกลับคืนสู่ครรลองของระบอบประชาธิปไตยซึ่งวางอยู่บนหลักการเคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน จำเป็นต้องมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นบังคับใช้ โดยทั้งนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องประกอบด้วยหลักการซึ่งได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 อาทิ

– การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญ

– องค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่อยู่นอกรัฐสภา

– สิทธิชุมชน

– หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

– เสรีภาพของสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสาร

แม้เราไม่อาจหมุนนาฬิกากลับไปสู่ช่วงเวลาก่อนการรัฐประหารได้แล้ว แต่เรายังควรรักษาอำนาจในการกำหนดอนาคตไว้ในมือของเราเอง ดังนั้น มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจึงใคร่เรียกร้องให้ประชาชนร่วมมือกันในการกำกับและควบคุมให้คณะรัฐประหารนำเอาประชาธิปไตยที่ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าโดยเสมอภาคกัน กลับคืนมาสู่บ้านเมืองของเราโดยเร็ว ด้วยความหวังว่าปัญหาการเมืองทุกชนิดซึ่งต้องเกิดในสังคมไทยเป็นธรรมดา จะต้องแก้ให้ลุล่วงได้โดยสันติและด้วยกระบวนการที่ให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราทุกคน

                                                                       

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
20 กันยายน 2549

Advertisements