◊ นศ.กลุ่มอิสระโรงเรียนการเมือง มธ. ขอให้คืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด

จดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 1    

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549        
เรียน คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เรื่อง ขอแสดงความคิดเห็น         

ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ประกาศแถลงการณ์ฉบับที่ 5 ให้ นิสิต นักศึกษา แสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้โดยผ่านการส่งจดหมาย ดังนั้นนักศึกษากลุ่มอิสระโรงเรียนการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอแสดงความคิดเห็นดังนี้

1. ขอให้มีการคืนอำนาจให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด
2. ขอให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
3. ขอให้การกระทำใดๆ ก็ตามของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่บนพื้นฐานของความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
4. ขอให้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แสดงความชัดเจนเรื่องการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญและการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ          
 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศดำเนินไปตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย นักศึกษากลุ่มอิสระโรงเรียนการเมืองจะติดตามการดำเนินการของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างใกล้ชิด         

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการก้าวย่างในรอยประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยต่อไปในภายภาคหน้า
         
 

นักศึกษากลุ่มอิสระโรงเรียนการเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Advertisements