◊ แถลงการณ์ฟ้าเดียวกัน (1) : ไม่เชื่อ-ไม่สังคฆกรรม คณะปฏิรูปการปกครองฯ

ข้ออ้างที่ว่าพ.ต.ท.ทักษิณ ทำลายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั้นแม้จะเป็นความจริง แต่คณะรัฐประหารได้ทำลายรัฐธรรมนูญยิ่งกว่า การอ้างความต้องการของประชาชนไม่ผิดเพี้ยนกับรสช.ที่ตามมาด้วยการร่างรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจตนเอง เพื่อเลี่ยง‘วงจรอุบาทก์’ ขอเรียกร้องให้สื่อเปิดโอกาสให้คนเห็นต่าง และเรียกร้องคนหัวใจประชาธิปไตยยกเว้นร่วมสังคฆกรรมกับคณะปฏิรูปฯ 

แถลงการณ์ฉบับที่ 1
รัฐประหารไม่ใช่คำตอบในการแก้ปัญหา แต่จะสร้างวิกฤตตามมา

      

ตามที่คณะบุคคลที่ใช้ชื่อว่า ‘คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข’  ที่นำโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ได้กระทำการยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  โดยอ้างว่า “การบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการทำให้เกิดความขัดแย้ง แบ่งฝ่าย สลายความรู้รักสามัคคีอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย ต่างฝ่ายต่างมุ่งหวังเอาชนะด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ และมีแนวโน้มนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น”

นอกจากนั้นยังได้อ้างว่า “ประชาชนส่วนใหญ่เคลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผ่นดินอันส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง หน่วยงาน องค์กรอิสระถูกครอบงำทางการเมืองไม่สามารถสนองตอบต่อเจตนารมณ์ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทำให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนหมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์อยู่บ่อยครั้ง”

สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ในฐานะเป็นสื่อมวลชนและสมาชิกในกองบรรณาธิการเป็นประชาชนไทยผู้ที่ยอมสละสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่มีมาแต่กำเนิดเพื่อมาอยู่ภายใต้กรอบกติกาของสังคมที่ถูกวางไว้โดยกรอบกติกากฎหมายรัฐธรรมนูญ ขอใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นและจุดยืนต่อกรณีดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. การบริหารประเทศของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นั้นได้ก่อให้เกิดปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การแทรกแซงองค์กรอิสระ การมีส่วนในการสร้างความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ นั้นเป็นความจริง แต่การขึ้นสู่อำนาจของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นั้นเป็นไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาสังคมได้มีส่วนในการออกแบบ/ระดมความเห็น กันมากที่สุดฉบับหนึ่ง
 
ดังนั้นการแก้ปัญหาตัวบุคคลโดยยอมฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้นจึงเป็นเหตุผลที่เราไม่อาจจะยอมรับได้ ในฐานะประชาชนผู้มีเจตจำนงเสรีที่ไม่อาจบังคับได้โดยปากกระบอกปืน เราขอยืนยันสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 65 ที่ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ” และข้ออ้างที่ว่าพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทำลายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั้นแม้จะเป็นความจริง แต่คณะรัฐประหารก็ได้ทำลายรัฐธรรมนูญยิ่งกว่า

ส่วนข้ออ้างที่ว่า “รัฐบาลได้ก่อให้เกิดความแตกแยก” จึงเป็นเหตุให้มีการฉีกรัฐธรรมนูญนั้น เป็นตรรกะที่เราไม่อาจยอมรับได้เพราะความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติของทุกสังคม การมีประชาธิปไตยก็เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง การทำลายประชาธิปไตยโดยการฉีกรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคณะรัฐประหารชุดนี้ไม่มีความเข้าใจประชาธิปไตยแม้แต่น้อย

2. การใช้ข้ออ้างความต้องการของประชาชนที่จะให้มีการรัฐประหาร โดยการระดมให้ข้อมูลตามสื่อโทรทัศน์ และวิทยุ อยู่ขณะนี้ เรามีความเห็นว่า นี่เป็น ‘ลูกไม้ตื้น ๆ’ ของบรรดานักรัฐประหารที่นิยมใช้มาทุกยุคทุกสมัย เพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตนเอง ประวัติศาสตร์ระยะสั้นเพียง 15 ปีที่แล้ว คณะรสช. ก็ได้ใช้วิธีเดียวกันนี้ในการยึดอำนาจจากรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ และตามมาด้วยการร่างรัฐธรรมนูญที่ฉ้อฉล, การสืบทอดอำนาจ และการนองเลือดเมื่อเดือนพฤษภา 2535 เราในฐานะของประชาชนคนไทยที่ต้องการหลีกไปให้พ้นจาก ‘วงจรอุบาทว์’  ขอเรียกร้องต่อสื่อมวลชนทุกแขนงว่า ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากคณะรัฐประหารได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการตัดสินใจ  

ปรากฏการณ์ปิดกั้น/คุกคาม สื่อของ ‘คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข’ นี้ก็ไม่ต่างจากพฤติกรรมของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรแต่อย่างใด  
  
อนึ่ง เพื่อที่จะให้การรัฐประหารซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับในทางสากล ดังความเห็นของ นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติที่ว่า “นี่เป็นวิธีการที่ไม่ควรได้รับการสนับสนุน เพราะในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้ สถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง”  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าคณะรัฐประหารจะตั้งบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในทางสังคมมาร่วมคณะรัฐมนตรี ดังนั้นเราจึงขอเรียกร้องต่อผู้ที่มีใจรักในประชาธิปไตยทุกท่านยกเว้นการร่วมสังฆกรรมกับคณะรัฐประหารชุดนี้ในทุกกรณี

   นายธนาพล อิ๋วสกุล
บรรณาธิการสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
 20 กันยายน 2549