◊ สสส. ออกแถลงการณ์ คัดค้านการรัฐประหาร ขออำนาจคืนให้ประชาชน

แถลงการณ์เรื่อง  คัดค้านการรัฐประหาร

ตามที่ได้มีคณะทหารที่ใช้ชื่อว่า “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตย เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้น

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.)ขอคัดค้านการรัฐประหารดังกล่าว ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้

1. โดยหลักการของระบอบประชาธิปไตยนั้น การเลือกและการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนตามวิถีทางประชาธิปไตย แต่การรัฐประหารของคณะทหาร และการยกเลิกรัฐธรรมนูญ เป็นการใช้อำนาจเหนือเจตนารมณ์ของประชาชน อันเป็นการทำลายหลักการของระบอบประชาธิปไตย และทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรง 
 
2. เมื่อมีการรัฐประหารสิทธิเสรีภาพของประชาชนย่อมถูกละเมิดอย่างร้ายแรง จากคณะรัฐประหาร ได้แก่ การมีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ที่ให้อำนาจทหารเข้าปกครองบ้านเมือง ในกฎอัยการศึกจะมีบทบัญญัติละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายประการ  เช่น ห้ามชุมนุมทางการเมือง ห้ามการสื่อสาร ทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือการสื่อสารอื่นๆ ห้ามการแสดงความคิดเห็นตามวิถีทางประชาธิปไตย  ฝ่ายทหารสามารถเข้าตรวจค้น ยึด ทำลาย บุคล สถานที่ได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน อันเป็นอันตรายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรวม

3. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ขอเรียกร้องให้คณะรัฐประหาร
• ไม่ใช้อำนาจที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไว้ในกฎอัยการศึก
• ขอให้คืนอำนาจให้ประชาชน ด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญที่มีส่วนร่วมของบุคคล องค์การหลายฝ่าย และมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเนื้อหาของรัฐธรรมนูญต้องมีหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทุกระดับ ที่ไม่น้อยไปกว่าที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
• ให้จัดการเลือกตั้งตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย โดยเร็ว
• ต้องไม่จำกัดเสรีภาพในการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมปฏิรูปการเมือง
• ให้ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องในรัฐบาลรักษาการตามหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม

 

แถลง ณ วันที่ 20 กันยายน 2549
 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.)