◊ สสส. หนุนองค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญทำงานต่อ

แถลงการณ์ฉบับที่ 2

เร่งดำเนินการปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณ์ของประชาชนโดยเร็ว

ข้อเสนอต่อคณะปฏิรูปการปกครองฯ

หลังจากที่ได้มีคณะทหารที่ใช้ชื่อว่า “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล ที่มาจากระบอบประชาธิปไตย เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้น

องค์กรภาคประชาชนที่มีชื่อท้ายแถลงการณ์นี้ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร และมีความเห็นว่าเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยดำเนินไปได้โดยเร็วตามเจตนารมณ์ของประชาชน จึงมีข้อเสนอต่อคณะแนวทางการปฎิรูปการเมืองดังนี้

1. ให้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว  ประกอบด้วยบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของประชาชน  มีความซื่อสัตย์สุจริตโดยเร็ว
2. ให้นำหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะหมวดเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เพื่อใช้ในการเลือกตั้งและควรดำเนินการเลือกตั้งภายในระยะเวลาอันสมควร  
3. ต้องสร้างหลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก  รวมทั้งเสรีภาพของสื่อมวลชน
4. ให้มีการตั้งสภาปฏิรูปการเมืองที่ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย และต้องเปิดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง
5. ให้มีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีอดีตนายกรัฐมนตรีและนักการเมืองของรัฐบาลชุดที่แล้วตามกระบวนการยุติธรรมในกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบโดยเร็ว
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่ต่อไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

 

แถลง ณ วันที่ 20 กันยายน 2549

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.)
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.)
คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (ยพส.)
คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน (กปส)
ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

Advertisements