◊ คำสั่งปิดวิทยุชุมชนอำเภอฝาง

ประชาไทได้รับรายงานข่าวพร้อมเอกสารแจ้งระงับการส่งกระจายเสียงที่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ฝาง ได้ส่งถึงหัวหน้าจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนในอำเภอฝาง โดยระบุว่า
ในการประชุมส่วนราชการที่มณฑลทหารบกที่33 เชียงใหม่ โดยผู้บัญชาการทหารบกที่33มีมติให้จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนระงับการส่งกระจายเสียง เนื่องจากจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน เกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตามมาตรา 40แห่งรัฐธรรมนูญ และตามมติคณะรัฐมนตรี
 

บัดนี้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้ทำการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  คณะรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง หากจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎอัยการศึกต่อไป
ด้านนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี เห็นว่า แม้คณะปฏิรูปฯ จะประกาศยุบรัฐธรรมนูญ แต่วิทยุชุมชน ซึ่งเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติประกอบไม่มีผลยุบตาม


นพ.นิรันดร์กล่าวว่า ในความหมายของคณะปฏิรูปฯ การยุบรัฐธรรมนูญ มีผลต่อการยุบองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มิได้รวมไปถึงกฎหมายลูก ดังนั้นเวลานี้ องค์กรอิสระที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ อาทิ สภาที่ปรึกษาฯ กรรมการสิทธิมนุษยชน มีผลต้องยุบ ขณะที่ กทช. กสช. ซึ่งมีกฎหมายประกอบ มิได้ยุบตามไปด้วย

ส่วนกรณีวิทยุชุมชนที่อ.ฝางถูกสั่งให้ปิด โดยอ้างเหตุผลการยกเลิกรัฐธรรมนูญนั้น น่าจะเป็นเรื่องความไม่เข้าใจกฎหมาย หรือ เป็นเหตุผลทางการเมือง ซึ่งที่ผ่านมานักการเมืองอาจใช้วิทยุชุมชนเป็นกระบอกเสียง


“อย่าอ้างเรื่องยุบรัฐธรรมนูญมาทำร้ายกันเลย” นพ.นิรันดร์ กล่าว โดยเห็นว่า หากวิทยุชุมชนมีปัญหาว่าเป็นกระบอกเสียงทางการเมือง ก็ควรจะใช้โอกาสที่มีอยู่มาสังคายนาใหม่ ซึ่งเชื่อว่า คงจะเหลือวิทยุชุมชนที่แท้จริงอยู่เพียงเล็กน้อย น่าจะถือโอกาสนี้ในการ ส่งเสริม สนับสนุนวิทยุชุมชนในฐานะสื่อของภาคประชาชน ปฏิรูปสื่อภาคประชาชน

ติดตามรายละเอียดคำสั่งจากเอกสารประกอบ
คำสั่งถึงวิทยุอำเภอฝาง

Advertisements