ครั้งแรกยึดอำนาจ คณะปฏิรูปฯ ปล่อยทีวีเข้าสู่รายการปกติ???

20 กันยายน เวลา 08.00 น. พล.ต.ประพาส ศกุนตนาถ โฆษก ‘คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข’ ได้อ่านประกาศความว่า 
“ท่านพี่น้องที่เคารพ วันนี้ในเวลา 09.00 น. ขอให้ติดตามการแถลงการณ์ ของ พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

สำหรับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ แห่งประเทศไทย แพร่ภาพออกอากาศ การประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ท่านสามารถกลับเข้าสู่การออกอากาศ ตามรายการปกติได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะแจ้งให้ทราบ ในโอกาศต่อไป”