◊ การแก้ไขปัญหาของประเทศชาติในปัจจุบัน…ต้องอาศัยวิถีทางประชาธิปไตยเท่านั้น

เรียนสื่อมวลชนทุกแขนง

ในฐานะอดีดผู้แทนชาวกรุงเทพฯ คนหนึ่งในวุฒิสภา และนักเคลื่อนไหวในเรื่องประชาธิปไตยและเสรีภาพสื่อมวลชน ผมมีความเข้าใจต่อเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์ปัจจุบัน

แต่อย่างไรก็ดี ผมขอแสดงความเห็นว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติในปัจจุบัน จำเป็นที่สุดที่จะต้องอาศัยวิถีทางประชาธิปไตยเท่านั้น

โดยการเปิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกส่วน และให้เสรีภาพแก่สื่อมวลชนทุกแขนงในการเสนอข้อมูลข่าวสารและความติดเห็นของประชาชนอย่างอิสระ

ดังนั้นผมจึงขอเสนอต่อผู้ถืออำนาจการปกครองประเทศในปัจจุบันว่า

1) ควรยกเลิกประกาศห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินห้าคน

2) ควรมีการเปิดเสรีภาพสื่อมวลชนตามขอบเขตของกฎหมายปกติ และตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี 2540

3) ควรรีบประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวที่มีเนื้อหาเลียนแบบรัฐธรรมนูญปี 2540 เพียงแต่เพิ่มบทเฉพาะกาลที่เหมาะสมสำหรับช่วงระยะผ่านไปสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไป และมีบทว่าด้วยกระบวนการปฏิรูปสังคมและการเมืองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มาจากข้อเสนอของภาคประชาสังคม

4) ควรมีการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลรักษาการพลเรือนโดยด่วนที่สุด นำโดยบุคคลที่เป็นนักประชาธิปไตยและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในวงกว้าง

5) ควรมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในระบอบประชาธิปไตยภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือน

6) ควรมีการเร่งสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธีและกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในพื้นที่

จอน อึ๊งภากรณ์

20 กันยายน 2549 13.45น.

โทร. 08 1665 6320

Advertisements