ด่วน! ‘ทักษิณ’ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน!!!

เมื่อเวลาประมาณ 22. 25 น. วันที่ 19 กันยายน 2549 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยโยกย้าย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก ไปรายงานตัวกับ พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ เพื่อปฏิบัติราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ พลเอกเรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าผู้กำกับการตามสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื้อหาของประกาศโดยสรุปดังนี้ 

ฉบับที่ 1

เนื่องจากเกิดเหตุร้านแล้วที่กระทบอย่างร้ายแรงต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 11 วรรค1 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 39 มาตรา 44 มาตรา 48 มาตรา 50 และมาตรา 51ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหนคร ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป้นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549
เวลา 21.15น.
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี   

ฉบับที่ 2

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขสถานการณืฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันท่วงที อาศัยอำนาจตามมาตรา 11(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับมาตรา 11 วรรค2(6) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จึงให้ พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบก มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และให้รายงานตัว ต่อพล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ รักษาการนายกรัฐมนตรี ณ บัดนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 25449
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี  

ฉบับที่ 3  

คำสั่งผู้กำกับการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องแต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบและมอบอำนาจแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครแล้วนั้น
 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 วรรค 4 และวรรค 6 และมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ผู้กำกับการปฏิบัติงานตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงมีคำสั่งให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน มีอำนาจในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินตามที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนี้  

1.บังคับบัญชาและสั่งการราชการและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
2. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการกำกับปฏิบัติงานตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนดหรือมอบหมาย 
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisements